p-mat_logo  
banner
Ucmeradi
Ingenium
Moodle
 
Moderny ucitel
Investland 40up
Prihlasovacie meno:
Heslo:

Registrácia
Zabudnuté heslo
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk www.sia.gov.sk

Realizované projekty

1. mája začala nezisková organizácia P-MAT realizovať projekt "Kvalitné služby MVO - základ dobrej spoločnosti". Tento projekt vznikol vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výška príspevku predstavuje 85 319,50 EUR.

Projekt je zameraný na zvýšenie kvality služieb poskytovaných neziskovou organizáciou v oblastiach alternatívnych foriem vzdelávania a v oblasti podpory moderných učiteľov. Cieľovú skupinu tvoria dobrovoľníci a zamestnanci organizácie. Medzi ciele projektu patria:

  • vypracovenie analýzy súčasného stavu a potrieb organizácie - pre organizáciu ako celok, pre skupiny zamestnancov a dobrovoľníkov
  • zvýšenie kvality ľudských zdrojov orgranizácie formou workshopov, tréningov, vzdelávaní, ako aj zavedením e-learningových služieb
  • zefektívnenie a zautomatizovanie služieb poskytovaných organizáciou formou vytvorenia IT systému na interaktívnu komunikáciu s klientelou

V máji 2010 sa začalo s vypracovaním analýzy "Analýza situácie a tvorba pilotnej stratégie spoločnosti". V období Júl - August 2011 bude vypracovaná "Evaluácia pilotnej stretégie a tvorba krátkodobej a strednodobej stratégie spoločnosti". Projekt bude zahŕňať tieto školenia:

Júl 2010 - Október 2010 Skvalitnenie kapacity ľudských zdrojov zamestnancov
Júl 2010 - September 2011 Skvalitnenie kapacity ľudských zdrojov dobrovoľníkov
September 2010 - Február 2011 Zlepšenie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu
December 2010 - Apríl 2012Zefektívnenie a zautomatizovanie služieb poskytovaných spoločnosťou

V rámci projektu boli realizované tieto školenia

Letná škola - Tréning pre dobrovoľníkov 25.7. - 31.7. 2010, Chata Opalisko, Závažná Poruba

V dňoch 25.7. - 31.7. 2010 sa v Závažnej Porube uskutočnil tréning pre dobrovoľníkov P-MAT, n.o., ktorý bol súčasťou projektu „Kvalitné služby MVO - základ dobrej spoločnosti“. Tréningu sa zúčastnilo 20 osôb.

Počas tohto týždňa si dobrovoľníci osvojovali potrebné znalosti a zručnosti potrebné na prípravu zážitkových hier pre účastníkov sústredení z matematiky a fyziky, na odborných prednáškach a diskusiách im boli vysvetlené základné chyby vedúcich, aby sa im mohli pri budúcej spolupráci s deťmi vyvarovať. Pre dobrovoľníkov boli tiež pripravené aktivity zamerané na uvedomie si spoločných cieľov organizácie P-MAT, n.o. a seminárov Pikomat a Pikofyz s dôrazom na ich vlastnú funkciu. Na konci letnej školy si každý účastník pripravil krátku prednášku z matematiky a fyziky a organizátori dobrovoľníkom predstavili projekty, ktoré sa chystajú organizovať v školskom roku 2011/2012, spolu s harmonogramom dobrovoľníckych aktivít na toto obdobie. Vo voľnom čase sa dobrovoľníci venovali športovým aktivitám v areáli.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Tréning pre zamestnancov 1.8. - 7.8.2010, Hotel Drotár, Hronec

V termíne 1.8. - 7.8.2010 sa v Hoteli Drotár v Hronci uskutočnil tréning pre zamestnancov P-MAT, n.o., ktorý bol súčasťou projektu „Kvalitné služby MVO - základ dobrej spoločnosti“. V rámci tohto tréningu sa zamestnanci organizácie zúčastňovali prednášok lektorov, ako aj workshopov svojich kolegov. Prednášky aj workshopy mali široké zameranie. Od tém o dôležitosti kritického myslenia na školstvo a vzdelávací proces, o tom, akých žiakov prináša nová doba a ako sa im prispôsobiť, až po praktické rady - ukážky moderného vyučovania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Tréning pre zamestnancov 24.9. - 26.9.2010, Kysak

V dňoch 24.9. - 26.9.2010 sa v Kysaku uskutočnil tréning pre zamestnancov P-MAT, n.o., ktorý bol súčasťou projektu „Kvalitné služby MVO - základ dobrej spoločnosti“.

Tréning sa zaoberal problematikou novo vznikajúcich potrieb detí a nutnosťou reagovať na tieto meniace sa potreby. Vedúci Klubov Moderných učiteľov (zamestnanci P-MAT, n.o. zúčastnení na školení) využijú získané poznatky pri organizovaní stretnutí KMU.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Tréning pre zamestnancov 11.2. - 13.2.2011, Trenčín

V dňoch 11.2. - 13.2.2011 sa v Trenčíne uskutočnil tréning zamestnancov P-MAT, n.o., ktorý bol súčasťou projektu „Kvalitné služby MVO - základ dobrej spoločnosti“. V rámci tohto tréningu si zamestnanci organizácie zlepšovali svoje prezentačné schopnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zdravotnícke školenie 21.4.2011, Bratislava

Dňa 21.4.2011 P-MAT, n.o. realizovalo prvú časť zdravotníckeho kurzu pre svojich dobrovoľníkov. Dobrovoľníci boli školení v poskytovaní prvej pomoci. Zručnosti získané na školení sú potrebné pri realizovaní sústredení a táborov. Zdravotníci viedli s účastníkmi diskusie na rôzne témy, ako napr. najčastejšie príčiny vzniku nehôd či poranení. Účastníci si takisto mohli vyskúšať osvojené vedomosti v modelových situáciách.

Toto školenie bolo súčasťou projektu „Kvalitné služby MVO - základ dobrej spoločnosti“, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Školenia pre zamestnancov/dobrovoľníkov, Máj 2011, Bratislava

V mesiaci máj sme realizovali tri školenia pre dobrovoľníkov P-MAT, n.o. Tieto školenia boli súčasťou projektu „Kvalitné služby MVO - základ dobrej spoločnosti“, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Na školení „Manažment v neziskovej sfére“ boli rozvíjané rozhodovacie a riadiace schopnosti vedúcich dobrovoľníkov. Školenie „Marketing v neziskovej sfére“ sa zameralo na zvýšenie schopností prezentovať a predať dobrovoľnícke produkty širšej verejnosti. Tretie školenie s názvom „Rozvoj komunikačných schopností“ malo za cieľ zvýšiť schopnosť komunikácie s klientmi P-MAT, n.o. - žiakmi, rodičmi a školami. Posledným školením realizovaným v mesiaci máj bolo pokračovanie zdravotníckeho kurzu, ktorého prvá časť prebehla v apríli. Táto časť bola viac zameraná na praktické ukážky prvej pomoci.

Workshop pre dobrovoľníkov 29.4. - 1.5. 2011, Dobrá Voda

V dňoch 29.4. - 1.5.2011 sa na Dobrej Vode uskutočnil workshop dobrovoľníkov P-MAT, n.o., ktorý bol súčasťou projektu „Kvalitné služby MVO - základ dobrej spoločnosti“.

Na workshope vedenom lektormi z Prázdninovej školy Lipnice sa dobrovoľníci zišli za účelom osvojenia si zážitkovej pedagogiky ako spôsobu, akým viesť sústredenia pre riešiteľov seminárov Pikomat a Pikofyz. Prvú časť programu tvorili prednášky o konkrétnych aspektoch zážitkovej pedagogiky. V druhej časti workshopu si jeho účastníci zážitkovú pedagogiku odskúšali aj v praxi. V skupinách mali za úlohu pripraviť hry pre ostatných účastníkov a následne ich vyhodnotiť. Záver workshopu patril diskusii, na ktorej sa diskutovalo o práci so skupinami a na záver sa na nej zhodnotil prínos workshopu pre ďaľšiu prácu dobrovoľníkov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Tréning pre zamestnancov 17.7. - 23.7. 2011, Hotel Drotár, Hronec

V dňoch 17.7. - 23.7.2011 sa v Hoteli Drotár v Hronci uskutočnil tréning pre zamestnancov P-MAT, n.o., ktorý bol súčasťou projektu „Kvalitné služby MVO - základ dobrej spoločnosti“.

Zamestnanci organizácie si tu prostredníctvom zaujímavých prednášok lektorov, workshopov svojich kolegov, ale aj výmenou skúseností osvojovali zručnosti potrebné na výkon práce moderného učiteľa. Témy prednášok a workshopov boli rôzne - od dôležitosti motivácie učiteľa, nových metód vo vyučovaní, cez praktické ukážky nástrojov dôležitých pri vyučovacích hodinách, ako aj samotného moderného vyučovania.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Tréning pre dobrovoľníkov 24.7. - 29.7. 2011, Chmeľová

V dňoch 24.7. - 29.7.2011 sa v Chmeľovej konala ďalšia letná škola PIKOMATu a PIKOFYZu.

Program bol tvorený z prednášok lektorov - starších vedúcich seminárov PIKOMAT a PIKOFYZ, na ktoré potom nadviazali mladší dobrovoľníci P-MAT, n.o. Pod dohľadom lektorov si tak osvojovali svoje prezentačné a komunikačné zručnosti vedúceho PIKOMATu/PIKOFYZu.

Okrem prednášok program tvorili aj aktivity, na ktorých si skupiny účastníkov vyskúšali prípravu zážitkových hier, prípravu úloh a diskutovali o cieľoch seminárov PIKOMAT a PIKOFYZ.

Zručnosti osvojené na tomto tréningu budú neskôr jeho účastníci uplatňovať pri príprave seminárov a organizovaní sústredení a táborov.

Tréning bol súčasťou projektu „Kvalitné služby MVO - základ dobrej spoločnosti“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Workshop pre dobrovoľníkov 16.9. - 18.9.2011, Dobrá Voda

V dňoch 16.9. - 18.9.2011 sa na Dobrej Vode uskutočnilo voľné pokračovanie workshopu pre dobrovoľníkov pod vedením lektorky z Prázdninovej školy Lipnice. Na tomto workshope si dobrovoľníci hlbšie ozrejmili nástroje zážitkovej pedagogiky - tvorbu a úlohu rôzne zameraných hier a ich využitie na sústredeniach seminárov PIKOMAT a PIKOFYZ.

Workshop bol súčasťou projektu „Kvalitné služby MVO - základ dobrej spoločnosti“. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Workshop pre zamestnancov 23.9.-25.9.2011, Staré Hory

V dňoch 23.9.-25.9.2011 sa v Starých Horách uskutočnil workshop pre zamestnancov P-MAT, n.o., ktorý bol súčasťou projektu „Kvalitné služby MVO - základ dobrej spoločnosti“ a zúčastnilo sa ho 20 ľudí.

Počas víkendu sa viedli rôzne zaujímavé diskusie o cieľoch a aktivitách KMU (Klubu moderných učiteľov) a účastníci sa takisto zúčastnili na prednáškach TED. Viedla sa aj akademická debata o nových prostriedkoch vo vyučovaní.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Školenie pre dobrovoľníkov 4.12.2011, Škola v prírode Lazy pod Makytou

Dňa 4.12.2012 sa v Lazoch pod Makytou uskutočnilo školenie o používaní nového IT systému pre dobrovoľníkov P-MAT, n.o., ktorý bol súčasťou projektu „Kvalitné služby MVO - základ dobrej spoločnosti“ a zúčastnilo sa ho 36 ľudí.

Obsahom školenia bola prezentácia časti nového IT systému, ukážky stránok a ich obsahu, elektronické riešenia (registrácia na stránke, prihlásenie do súťaží a možnosti elektronického odosielania riešení). Tiež sa pracovalo s databázou bodov, jednotlivými funkciami, ich použitím, sťahovaním riešení, zadávaním bodov a generovaním výsledkov. Takisto boli predvedené aj ukážky systému na elektronické opravovanie riešení. Účastníkom boli ukázané interné stránky, na ktorých môžu nájsť užitočné informácie a administračnú sekciu. Na konci školenia sa preberali otázky a námety dobrovoľníkov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Novinky

Momentálne neexistuje žiadna novinka.
 
Stránka bola zobrazená 2867 krát   Kontaktovať nás môžete e-mailom, prípadne iným spôsobom uvedeným v kontaktoch.   © P-MAT n. o., 2007