p-mat_logo  
banner
Ucmeradi
Ingenium
Moodle
 
Moderny ucitel
Investland 40up
Prihlasovacie meno:
Heslo:

Registrácia
Zabudnuté heslo

Š T A T Ú T

neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom

P-MAT, nezisková organizácia

Zakladatelia neziskovej organizácie v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v platnom znení vydávajú dňa 27. mája 2002 tento novelizovaný

ŠTATÚT
neziskovej organizácie

Článok I
Názov a sídlo neziskovej organizácie

 1. Názov: P-MAT, nezisková organizácia, skrátený názov P-MAT, n.o.
 2. Sídlo: Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava.

Článok II
Čas na aký sa nezisková organizácia zakladá

 1. Nezisková organizácia sa zakladá na čas neurčitý.

Článok III
Druh všeobecne prospešných služieb

 1. Nezisková organizácia poskytuje služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry na celom území SR a to najmä v oblasti vzdelávania a rozvoja talentov v matematike, fyzike, informatike, ostatných prírodných vedách a ekonómii, podporuje rozširovanie záujmu o matematiku, fyziku, informatiku, ostatné prírodné vedy a ekonómiu na elementárnej úrovni.
 2. Všeobecne prospešné služby poskytuje nezisková organizácia formou
  1. korešpondenčných seminárov,
  2. sústredení riešiteľov seminárov,
  3. záujmových útvarov (krúžkov),
  4. víkendových stretnutí s odborným programom,
  5. letných táborov s odborným programom,
  6. matematických a matematicko-športových súťaží,
  7. sprístupnenia informačných databáz na internete,
  8. vývoja a prevádzky programov na internete,
  9. - iných súvisiacich aktivít.
 3. Podmienky poskytovania jednotlivých foriem všeobecne prospešných služieb schvaľuje správna rada na návrh riaditeľa. Podmienky musia byť schválené tak, aby záujemcovia mali možnosť vopred sa s nimi oboznámiť.

Článok IV
Spôsob zverejnenia podmienok

 1. Nezisková organizácia zverejňuje podmienky poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb
  1. v sídle neziskovej organizácie,
  2. na základe žiadosti ich zasiela poštou,
  3. na internetovej stránke neziskovej organizácie.

Článok V
Orgány neziskovej organizácie

 1. Orgány neziskovej organizácie sú
  1. správna rada,
  2. riaditeľ,
  3. dozorná rada.

Článok VI
Správna rada

 1. Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie.
 2. Správna rada má troch členov.
 3. Správna rada
  1. schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného roku,
  2. schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení, ďalej len "výročnú správu",
  3. rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vyporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
  4. rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
  5. vymenováva likvidátora neziskovej organizácie,
  6. podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
  7. volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
  8. volí členov správnej rady z kandidátov navrhnutých zakladateľmi,
  9. odvoláva členov správnej rady,
  10. volí a odvoláva predsedu správnej rady,
  11. volí a odvoláva členov dozornej rady,
  12. schvaľuje právne úkony, týkajúce sa nehnuteľného majetku,
  13. rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladateľskej zmluve,
  14. rozhoduje o obmedzení práva riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
 4. Správna rada sa schádza pravidelne dvakrát ročne a tiež vždy, keď ju zvolá predseda správnej rady; ten ju zvolá vždy do 10 dní od doručenia návrhu dozornej rady, jednej tretiny členov správnej rady.
 5. Správna rada volí zo svojich členov predsedu správnej rady. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
 6. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov. V prípade voľby a odvolania riaditeľa neziskovej organizácie je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny členov správnej rady.
 7. Členstvo v správnej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen má právo na náhradu preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie, podľa platných právnych predpisov.
 8. Člen správnej rady nemôže byť členom dozornej rady, ani riaditeľom.
 9. Funkčné obdobie členov správnej rady je jeden rok.
 10. Členstvo v správnej rade zaniká
  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. odstúpením,
  3. odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v platnom znení alebo prestane spĺňať podmienky tohto zákona alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady,
  4. smrťou,
 11. Správna rada môže vydať rokovací poriadok správnej rady.

Článok VII
Riaditeľ

 1. Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene.
 2. Riaditeľ predkladá správnej rade návrh rozpočtu na schválenie na príslušný kalendárny rok, a to najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roku.
 3. Riaditeľ rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú vyhradené do pôsobnosti iných orgánov, a to
  1. zákonom č.213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v platnom znení,
  2. zakladateľskou zmluvou,
  3. štatútom.
 4. Riaditeľ môže požiadať predsedu správnej rady o zvolanie správnej rady.
 5. Riaditeľ je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným,
 6. Riaditeľa volí a odvoláva správna rada,
 7. Riaditeľa správna rada odvolá, ak
  1. bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,
  2. vykonáva činnosť uvedenú v § 27 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v platnom znení,
  3. o to sám požiada
 8. Riaditeľa môže správna rada odvolať, ak
  1. nie je schopný podľa zdravotného posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  2. koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách v platnom znení, zakladateľskou zmluvou alebo štatútom,
  3. to navrhla dozorná rada alebo člen správnej rady.
 9. Riaditeľ nesmie byť členom správnej rady ani členom dozornej rady.

Článok VIII
Dozorná rada

 1. Dozorná rada je kontrolný orgán, ktorý dohliada na činnosť neziskovej organizácie.
 2. Dozorná rada má troch členov.
 3. Funkčné obdobie dozornej rady je trojročné.
 4. Dozorná rada
  1. preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade,
  2. kontroluje vedenie účtovníctva a iných dokladov,
  3. upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie,
  4. navrhuje zvolanie mimoriadnej schôdze správnej rady, ak si to vyžaduje záujem neziskovej organizácie,
  5. podáva správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa,
  6. navrhuje obmedzenia práv riaditeľa konať v mene neziskovej organizácie,
  7. zúčastňuje sa prostredníctvom svojich členov na rokovaniach správnej rady s hlasom poradným,
  8. upozorňuje správnu radu na zistené porušenie právnych predpisov, zakladateľskej zmluvy alebo štatútu.
 5. Členov dozornej rady volí správna rada.
 6. Členom dozornej rady nemôže byť člen správnej rady a riaditeľ.
 7. Členstvo v dozornej rade je funkcia dobrovoľná a neplatená. Člen má právo na náhradu preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie, podľa platných právnych predpisov.

Článok IX
Čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie

 1. Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie sa vyhotovujú zápisnice, ktoré nezisková organizácia uschováva po dobu piatich rokov.

Článok X
Kniha prispievateľov

 1. Nezisková organizácia vedie knihu prispievateľov, do ktorej má právo zapísať sa každý, kto poskytne na činnosť neziskovej organizácie dar alebo príspevok.
 2. Do knihy prispievateľov sa zapisujú: meno (názov) prispievateľa, výška a forma príspevku. V prípade, že o to prispievateľ požiada, aj účel, na ktorý musí byť príspevok použitý.
 3. Prispievateľ má právo prekontrolovať, či jeho dar alebo príspevok bol použitý na ním stanovený účel, ak bol účel vopred stanovený.

Článok XI
Hospodárenie neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojím majetkom a môže užívať aj majetok štátu alebo územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi.
 2. Majetok neziskovej organizácie tvoria
  1. vklady zakladateľov,
  2. príjmy z vlastnej činnosti,
  3. príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
  4. dedičstvo,
  5. dary od fyzických osôb a právnických osôb.
 3. Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.
 4. Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných služieb na poskytovanie darov od fyzických alebo právnických osôb.

Článok XII
Podnikanie neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená.
 2. Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.
 3. Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov.

Článok XIII
Rozpočet

 1. Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 2. Rozpočet obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
 3. Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje.
 4. Správna rada schvaľuje rozpočet najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

Článok XIV
Účtovníctvo

 1. Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu.
 2. Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené s všeobecne prospešnými službami a výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.

Článok XV
Spôsob zverejnenia výročnej správy

 1. Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
 2. Výročná správa obsahuje
  1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,
  2. ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
  3. výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak ju audítor overoval,
  4. prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
  5. prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
  6. stav a pohyb majetku a záväzkov,
  7. zmeny a nové zloženie orgánov, ku ktorým došlo v priebehu roka,
  8. zmeny štatútu, ku ktorým došlo v priebehu roka,
  9. ďalšie údaje určené správnou radou.
 3. Výročná správa sa zverejňuje na informačnej tabuli v sídle neziskovej organizácie a na internetovej stránke neziskovej organizácie do 15. júla. Bude prístupná až do zverejnenia výročnej správy za ďalší rok.
 4. Na základe žiadosti zasiela nezisková organizácia výročnú správu aj poštou.5. Jeden výtlačok výročnej správy zasiela nezisková organizácia registrovému úradu do 15. júla.

Článok XVI
Spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

 1. Nezisková organizácia sa zrušuje
  1. dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
  2. rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
  3. dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
  4. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  5. ak nezašle výročnú správu registrovému úradu podľa článku XIV.
 2. Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 3. Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo splynutí.
 4. Likvidačný zostatok sa prevedie podľa rozhodnutia správnej rady v zmysle platných právnych predpisov na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu.
 5. Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností.

Článok XVII
Poskytovanie informácií

 1. Nezisková organizácia zverejní informáciu o nakladaní s majetkom v sídle neziskovej organizácie.

Článok XVIII
Záverečné ustanovenia

 1. Zakladatelia rozhodli, že pre prípad ich smrti oprávnenia zakladateľa prejdú na ich zákonných dedičov.

V Bratislave, dňa 27.mája 2002.
..................................
RNDr. Xaver Gubáš
Ing. Peter Halák
Mgr. Martin Vagaský

Novinky

Momentálne neexistuje žiadna novinka.
 
Stránka bola zobrazená 11986 krát   Kontaktovať nás môžete e-mailom, prípadne iným spôsobom uvedeným v kontaktoch.   © P-MAT n. o., 2007